یگانه امام علی(علیه السلام)

مقالات

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ یگانه امام علی(علیه السلام) خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

           

تفاوت بین زن و مرد

شبهاتی از قبیل:

 

چراارث مردان بیشتراست وزنان نصف مرد ارث می برند؟

چرا دیه یک مرد بیشترازیک زن است؟

چرا مردان می توانند مرجع تقلید شوند اما زنان نمی توانند؟

چرا زن نمی تواند متصدی بسیاری ازاموراجرایی شود؟

چرازنان باید در نماز حجاب کامل داشته باشند؟

مقدمه

متاسفانه بسیاری اززنان به علت عدم آگاهی وسست بودن پایه ایمانشان ،هرشبهه ایی که ازسوی دشمنان اسلام وارد می شود،بدون بررسی می پذیرند..دشمنان اسلام ونظام از جنبش زنان یا فمینیزم باطرح شعار برابری کامل مردان وزنان در همه عرصه ها وارد عمل شدند وتلاش بسیار کردند ؛ تا تفاوت ها ی بین زن ومرد را معیارسنجش وارزش قرار دهند....

به همین علت ما سعی داریم برای رفع این شبهات ازنقل( قرآن واحادیث معصوم) کمک بگیریم وپاسخ های آن را به شما عزیزان تقدیم  نما ییم

 

سّر تفاوت بین زن و مرد:

«اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا ورفعنابعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بینهم بعضا سخریاو رحمت ربک خیر ممایجمعون»سوره زخرف/32

آیا آنان رحمت پروردگارت (درمورد تعیین پیامبر)را(میان خود)تقسیم می کننددرحالی که ما معشیت آنان رادرزندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم(تاچه رسدبه اعطای مقام والای نبوت)و درجات بعضی انسانها را بربرخی دیگربرتری دادیم تا برخی ازآنان برخی دیگررا به خدمت  گیرندو رحمت پروردگارتواز آنچه آنان می اندوزندبهتر است.

برتری یافتن برخی انسانهابردیگران دو گونه است:

 1. برتری در ساختارجسمی،فکری واستعدادهاست که همین سبب نیاز به یکدیگر و خدمت به همدیگر است.وتفاوتی بین زن ومردوجود خواهد داشت که به جسم وفکرواستعداد آنها برمی گردد.

خداوند متعال دراین آیه فرمود:ما مردم رابااستعدادهای مختلف وشرایط گوناگون آفریدیم واگر همه در یک سطح از استعداد ویک سطح از قدرت بودند نظام هستی متلاشی می شد،چون کارها گوناگون است و کارهای گوناگون را بایداستعدادهای گوناگون به عهده بگیرد،لذا باید تفاوت باشد.تا زمانی که شؤون متفاوت وجود دارد قهراً استعدادهای گوناگون هم لازم است که لازمه وجود افراد متفاوت است.

همه آن استعدادها،اختلاف طبقات ،گرایش ها جذب ها ودفع هاهیچ کدام معیار فضیلت نیستند،بلکه همه به عنوان ابزار کار لازم است.اختلاف زن و مرد هم این چنین است،استعدادبرتربین زن و مرد نشانه فضیلت نیست .

برای مثال:

در زمان حضرت علی (علیه السلام) مردی دوهمسرداشت که هردوبارداربودند وهردوی آنها دریک شب فرزندانشان به دنیا آمده بودند.شوهربه آن هاگفته بود:هرکه پسربیاوردهدیه ای بزرگ به او خواهم داد.یکی اززنان پسردارشد ودیگری دختر،آن زن که فرزندش دختربود شبانه بچه ها را عوض کرد.صبح که شد،آن یکی زن متوجه شد فرزندش عوض شده، ناراحت وعصبانی نزدشوهرش رفت وماجرا را گفت، وآنزن دیگر را خواست تاحقیقت را بگوید ولی آن زن کتمان کرد وگفت این پسر از آن من است، مرد که گیج شده بودو نمی دانست کدام یک از آن ها راست می گویند،آمد نزد حضرت امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) وماجراراتوضیح دادند وامیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمودند: که ازهرکدام زنان پیمانه ای شیربدوشید و بیاورید حضرت وقتی شیرها را وزن کردند، فرمود: که پسرازآن زنی است که شیرش سنگین تر است .

ازاین ماجرانتیجه می گیریم که تفاوت درساختارجسمی وجود داردوامرطبیعی می باشد همان طورکه بین(گل وآهن)(طلا وآهن) تفاوت است،وهیچ کدام این تفاوت ها فضیلت وارزش نیستند که بگوییم گل ازآهن بهتراست ویا بگوییم طلا از آهن بهتر است ویا برعکس، زیراآهن ازارزشهای فراوانی برخورداراست ودرامورصنعتی ازآن بهره فراوان می برند.وگل نیز در امور ظریف هنری وعاطفی بهره می رساند،طلا هم فلزی گرانبها و با ارزش که درصنعت واقتصاد کشورمؤثراست وبهره دارد پس وجودهمه آن ها لازم است.

انسان موحد جهان راازدیدخدامی نگرد،معتقد است هرچه در نظام پیش می آیدجزخیر نیست واگر تفاوت هایی بین انسانها ونظام مشاهده می نمایدهمه آنها را از دیدمهندسی می نگرد. یعنی بااصول ارزیابی می کندوطبق آن اصول معلوم می شودکه بین زن ومردامتیازی نیست. زندگی همه اش عطرنیست وهمه اش آهن و چدن نیست،هم کارهای محکم لازم است و هم کارهای ظریف.

     

 2. برتری که خداوند براساس تلاش انسان عطا می کند،نظیر آیه:11سوره مجادله                              

«یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتواالعلم درجات»

خداوند متعال کسانی را که به سراغ علم و ایمان رفتند برتری می دهد.

وقتی معیشت انسانهادر دست خداست،چگونه بعضی انتظار دارندمقام نبوت با آنان باشدو آنها تصمیم بگیرندکه وحی بر چه کسی نازل شود؟

 تفاوت هایی که میان مردم است باید سبب پیوستگی و تعاون و استخدام بعضی توسط بعضی دیگرباشد،نه آنکه سبب استثمارو فخرفروشی وتحقیردیگران. «لفظ سخریا» در آیه 32/زخرف یعنی گروهی از انسانها گروه دیگر را به کار گیرد و آنها را استخدام کند.

ذکر دونکته مهم:

اولاً:بسیاری ازکارهای اجرایی شرعا برای زن جایز است.

ثانیاً:امور اجرایی مقام نیست.

 تفاوت بین مقام(ارزش) و پٌست(مسؤلیت)

حضرت علی (علیه السلام)کارهای اجرائی را وظیفه می داندو می فرماید:

این امانتی به دست شما است و هرگز امین،مالک نیست.

امانت مایه افتخار نیست.در حالی که ملک مایه فخراست.

یک مثال:

گاهی به شخصی یک شیئ می دهندومی گوینداین نزد شما به عنوان امانت باشد واوموظف به نگهداری است وحق بهره برداری ندارد.اگراین شیئ ارزشی داشته باشد برای صاحب مال است نه برای امین.اما زمانی به شخصی گوینداین شیئ برای شماست در این صورت او حق بهره برداری دارد.در می یابیم که امانتداری ارزش آور نیست که شخص امانتدار به آن فخر بفروشد.کارهای اجرایی که به نوعی امانتداری است به همین صورت است.

لازم به ذکر است که کارهای اجرایی بهشت آور نیست ،تا گفته شود چرادر این بخش زن سهم نداردو مرد سهم بیشتری دارد.

 (فقاهت وتقوی) مقام است ولی (مرجعیت ووزارت) پُست است.

آنچه که مقام است ارزش وآنچه پُست است مسؤلیت می باشد،کلاًهرآنچه تعلق به جان دارد و کمال روح است، زن و مرد یکسان هستند.اما آنچه امانت ووظیفه است و جدای از جان است کارها تقسیم شده است.در آنچه وظیفه و پست است خداوند باز خواست دارد .

اینکه گفته شده زنان نمی توانند مرجع تقلید شوند علتش این نیست که مقام مرد بالاتر است و یا اینکه زنان لیاقت ندارند بلکه مرجعیت یک امر اجرایی وظیفه و مسؤلیت است وخداوند این وظیفه را ازدوش زنان برداشته تا مردان از آنان سوءاستفاده نکنندودر آسایش بسر ببرند.

 در صورتی که زنان می توانند به فقاهت بپردازند،زن می تواند درهمه مسئله حقوقی اسلام رامجتهدا استنباط کند و شاگردانی تر بیت کند، زن می تواند درمقام اجتهادهمتای صاحب جواهرکه عالم ربانی بود بشود.

 زن و سهام ارث و دیه

قبل از هر چیزی بایدمتذکرشوم که چیزهایی مثل «ارث، دیه و غیره» ملاک برای ارزیابی نیستند. یعنی آنها« ارزش» نیستند که زن را با آنها مقیاس کرد. مثلا بگوییم:

 دریک ترازو ارث ودرکفه دیگر زن.

 ویا در یک کفه دیه ودر کفه دیگر زن.

 ویا در یک کفه مرد ودر کفه دیگر زن، که اینها همه ارزشمند باشد و زنان را با آنها مقایسه کنند.

- یکی ازهجمه فرهنگی که غربی ها دارندهمین است مرد را معیار ارزش قرار دادند وزن را با او می سنجند ما همین جااشکال می گیریم که چرا مردرا دریک کفه و زن را در کفه دیگر با هم می سنجید ؟ چه کسی گفته که معیارارزش مرداست که شمااین تفکرغلط را دراذهان زنان ایجاد می کنید؟ خیر، اینگونه نیست.

- اگرقانونی ویا حکمی ازجانب خدا می رسد،ازروی حکمت خداوند است،او می داند چه کاری برای چه کسی مناسب است.

باید گفت که دیه، معادل جسمی انسان است.برحسب مرتبه بدن انسان آسیب دیده دستورداده شده.مثلا دیه شخص مجتهدونادان مساوی می باشد.پس نمی توان گفت دیه مجتهد بیشترازدیه شخص نادان است اگر اینگونه واقع شد باید بگویید که تفاوت گذاشه اند.

در صورتی که قرآن کسانی را که دارای اختلاف علمی اندمتفاوت می بیندولی در عین حال دیه آنها مساوی می باشد.

 قرآن کریم می فرماید:«هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون»سوره زمر آیه 9

آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مساویند؟

 در جای دیگر می فرماید:«لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضررو المجاهدونفی سبیل الله»سورهنساءآیه95

مؤمنان خانه نشین که زیان دیده نیستندبا آن مجاهدانی که با مال خوددر راه خداجهاد می کنند یکسان نمی باشند.

 در باره اختلاف کسی که قبل از فتح مکه و پیروزی چشمگیر اسلام در باره آن جهادو کمک مالی می کرد و در راه خدا مبارزه نمودبا کسی که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت می کرد و کمک مالی می نمود چنین می فرماید:«لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل الئک اعظم درجهمن الذین انفقوامن بعد وقاتلواوکلا وعدالله الحسنی واللهبما تعملون خبیر»سوره حدید/10

کسانی از شماکه پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده اند با دیگران یکسان نیستند،آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانی اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته اند.

ومی فرماید:«و کتبنا علیهم ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له»سوره مائده /45

و مقرر کردیم برایشان که جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم بینی در مقابل بینی گوش در برابر گوش دندان در برابردندان و زخمها به همان ترتیب قصاص دارندو هر که آنرا ببخشدپس کفاره گناهان او خواهد بود.

 ومی فرماید«یاایها الذین امنو کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبدوالانثی بالانثی» سورهبقره /178

ای کسانی که ایمان آوردید درباره کشتگان ،بر شما قصاص مقررشده:آزاد عوض آزادو بنده عوض بنده زن عوض زن.

یعنی زن در قبال زن قصاص می شود نه مرد.

 حال می پردازیم به موضوع بحث ارث.

قرآن کریم برای رسیدگی به حق زن،هنگام تعیین سهام ارث، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و معیار ارث معرفی کرده آنگاه می فرماید:

«یوصیکم الله فی اولادکم«للذکر مثل حظ الانثیین»فان کن نساءفوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک وان کانت واحده فلهاالنصف ولابویه لکل واحد منهاالسدس مما ترک ان کان له ولدفان لم یکن له ولد وورثه ابواه فلامه ثلث فان کان له اخوه فلامه السدس من بعد وصیته یوصی بها اودین اباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من الله ان الله کان علیما حکیما.»سوره نساء/11

حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برندپس اگر دختران بیش از دو تن باشندفرض همه دو سوم میراث ،سهم آنان است واگریکی باشد، نصف میراث از آن اوست.وبرای هر یک از پدر و مادرمیت یک ششم میراث ،در صورتی که میت  فرزندی داشته باشد.اما اگر فرزندی نداشته وپدرومادر تنها وارث او باشندمادر یک سوم می بردو باقی برای پدر است اگرمتوفی برادرانی داشته باشدمادرش یک ششم می برد.البته تقسیم ارث پس از عمل به وصسیتش است که او سفارش کرده یا پرداخت بدهی اوست.شما نمی دانیدپدران وپسرانتان کدامیک برایتان سودمند ترند.این احکام از سوی خداواجب شده است همانا خداونددانا وحکیم است.

 نکته ها:

 • گر چه سهم مرد دو برابرزن است ولی بهره گیری زن دو برابر مرد است.زیرامالی که زن به ارث می برد ،می تواند پس انداز نماید و برای مخارج زندگی ازسهم مرداستفاده کند. زن چون تعهدی در مخارج و هزینه زندگی ندارد،می تواند با سهم ارث خود به حج واجب برود در صورتی که مرد اگر خانواده اش نیاز داشته باشند نمی تواندبا سهم خود به حج واجب برود .
 • امام جواد (علیه السلام)می فرماید:هیچگونه هزینه فردی و اجتماعی برعهده زن نیست،علاوه برآنکه هنگام ازدواج مهریه می گیرد،ولی مرد هم مهریه می دهد،هم خرج زن را عهده دار است زن بی هیچ مسؤلیتی سهم ارث دریافت می کندو حق پس انداز داردولی در بهره گیری از همان حق مرد بهره می گیرد.
 • احکام ارث،در تورات و انجیل نیز بیان شده و در انجیل آمده که مسیح گفت:من نیامده ام تا احکام تورات را تغیر دهم.
 • عرب جاهلی،زنان و کودکان رااز ارث محروم می کرد،ولی اسلام برای هر یک از فرزند و همسر،متناسب با نیاز های آنان سهم الارث قرار داد
 • رسیدن ارث به فرزند،انگیزه فعالیت بیشتر است.اگر انسان بدانداموالش به فرزندش         نمی رسدچندان تحرک از خود نشان نمی دهددر فرانسه،هنگامی که قانون ارث لغو    شد،فعالیت ها ی اقتصادی ضعیف شد.

 اکنون به تقسیم بندی سهم ارث توجه نمایید:

نکته:زن مانندمرددرتمام طبقات ارث،حضورحقوقی دارد.ولی زن هرگزمسؤل دیه خطایی برادر و برادر زاده نمی باشد. در صورتی که به عهده  مرد می باشد.

 سهم زن گاهی :   

   1- گاهی مساوی سهم مرد است        

 •     پدر و مادر میت: درصورتی که  میت فرزندی نداشته باشدکه هر      کدام سدس= یک ششم می برند.
 •     کلاله مادری(برادروخواهرمادر  میت.)                                                                      

       2-گاهی کمتر ازسهم مرد است    

 •      دخترمیت،وکلاله پدری ومادری که دخترنصف می برد.

          3- گاهی بیشترازسهم مرد است                                                            

 •       میت غیراز پدر ودختر وارث دیگری   ندارد،که مرد یک ششم وزن بیشتر   می برد.

                    مانند:موردی که میت دارای نوه باشدو  فرزندان اودرزمان حیات وی مرده باشند   که دراینجااگر نوه پسری دختر  

                      باشدسهم    پسر را می برد.

 خداوند درسوره نساءآیه11و12 فرموده:

«ان الله کان علیما حکیما»و«والله علیم حلیم»یعنی شما ازعلم و حکمت کافی برخوردار نیستیدتا راز تفاوت را که در هسته مرکزی عدل نهفته جستجو کنید.لکن خداوند آگاه و حکیم است که علل همه تفاوت ها وتساوی ها را جمع بندی نموده و حقوقی معتدل روانه می فرماید.تا سنت ومانند آن ازافراط و تفریط مصون بماند.

  زن و حجاب

الحجاب =حایل شد ن و پوشاند ن .

فلسفه حجاب :

نیازبه پوشش یک نیازهمگانی است هم مردان وهم زنان نیازبه این پوشش را دارند آدمیزاد از روزاول که خلق شد نیازبه پوشش پیدا کرد،آنجایی که خداوند خواست  حضرت          آدم (علیه السلام)وحواء(سلام الله علیها)را به علت خطایی که انجام دادند تنبیه کند، لباس شان راازآنهاگرفت، قرآن درسوره مبارکه اعراف آیه 20 می فرماید:

فوسوس لهما الشیطن لیبدی لهما ما وری عنهما من سوء تهما وقال ما نهکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین اوتکونا من الخلدین .

( آنگاه شیطان هردورا به وسوسه فریب دادتا زشتیهای پوشیده آنان پدیدارشودوبه دروغ گفت: خدا شما راازاین درخت نهی نکرد جزبرای این که مبادادوفرشته شوید یاعمرجاویدان یا بید .)

 خداوند آنها را کتک نزد.ولی اولین کاری که کرد قبل ازاخراج کردن از بهشت، پوشش را ازآن دو گرفت.

آنها به هم محرم بودند و نامحرم سومی هم نبود،با این حال بلا فاصله خودشان را پوشاندن! چرا؟

پاسخ:حجاب وپوشش فقط برای نامحرم نیست.بلکه انسان درمقابل محارم هم باید پوشش داشته باشد.چرا که قرآن می فرماید: پوشش وحجاب، ارزش است.

برای مثال :دراحکام آمده که نوع پوشش برای همسربا نوع پوشش برای دائی و خاله ومحارم دیگرمتفاوت است درواقع آن لباسی که زن جلو همسرش می پوشد با محارم دیگریکی نیست. ویا حتی دراحکام آمده که مادرو پدر حق ندارند عورت بچه هایشان را نظرکنند ویا برعکس،مگردرمواقع اضطرار.

حجاب نوعی ارزش است که خداوند به انسان داد. درواقع یکی از تفاوت های بین انسان و حیوان ویا حتی ملک درپوشش و لباس سترمی باشد.خداوند متعال لباس ستررامخصوص انسان قرار داد ،نه به حیوان داد، ونه به ملک،حتی اجنه هم ندارند.

پس یکی از چیزهای اولیه که انسان به آن نیازمند است پوشش است.          

            حد و کیفیت پوشش زنان

       پوشش درکتاب انجیلYour image is loading...

مسیحیت نه تنها احکام سخت شریعت یهود در مورد حجاب زنان را استمرار بخشید،بلکه در برخی موارد،آن را تشدید نمود.انجیل نه تنها در مواضع متعددوجوب حجاب وپوشش را تذکر داده است بلکه در برخی از آیات خود کوشیده است درون را از تمایل به اعمال شهوانی منزه سازدوبدین وسیله عفاف درون را پشتوانه مستحکم حجاب برون قرار دهد.

جرجی زیدان دانشمند مسیحی می گوید:اگر مقصود از حجاب پوشانیدن تن وبدن است این وضع قبل ازاسلام وحتی پیش از ظهور دین مسیح معمول بوده است ودیانت مسیح هم تغییری در آن نداده وتا اواخرقرون وسطی در اروپا معمول بوده است و آثارآن هنوز در خود اروپا باقی مانده است(حجاب وادیان الهی/محمدعلی آشنائی/ص112و113)

پوشش در آیین زرتشت

در کتاب گاتا چند اصل اساسی است که اصول آموزشی زرتشت محسوب می شوداز جمله آزادی مطلق انتخاب،امنیت کامل و.....

تاکید وسفارش موبدان به حفظ پوشش وحجاب برگرفته از اصول اساسی این آئین در کتاب آسمانی گات زرتشت است اصولی چون امنیت کامل ایجاب می کندکه پیروان این آئین پوشش وحجاب را رعایت کننداصل آزادی اقتضاءمی کندجهت عدم سلب آزادی دیگران وعدم تهییج قوه شهویه دیگران پوشش وحجاب را رعایت کنند.

 

  پوشش وعفاف در قرآن

درقرآن برخی ازاحکام و دستورات به صورت تدریجی آمد،مانندآیات شراب و حجاب به تدریج  در طول زمان حرمت آن بیان شد.که به ترتیب نزول بیان می شود.

سوره مبارکه نساءآیه23:

«حرمت علیکم امهتکم و بناتکم و اخواتکم و عمتکم وخاتکم و بنات الاخ وبنات الاخت وامهتکم التی ارضعنکم و اخواتکم من الرضعۀ وامهت نسائکم وربائبکم التی فی حجورکم من نسائکم التی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الاما قد سلفان الله کان غفورا رحیما»

حجاب وادیان الهی/محمدعلی آشنائی

 ترجمه:

برشما حرام شده است ازدواج بامادرانتان ودخترانتان و خواهرانتان وعمه هایتان وخاله هایتان و دختران خواهر و آن مادرانتان که به شما شیر داده اندوخواهران رضائی (شیری)شماومادران همسرانتان ودختران همسرانتان (از شوهر قبلی)که در دامن شما تربیت یافته اند،به شرط آنکه با مادرانشان همبستر شده باشید،پس اگر آمیزش نکرده ایدمانعی ندارد(که با آن دختر ازدواج کنید)و(همچنین حرام است ازدواج با)همسران پسرانتان که از نسل شمایند(نه پسر خوانده ها)و(حرام است درازدواج)جمع بین دوخواهر،مگر آنچه بیشتر انجام گرفته است همانا خداوند بخشنده و مهربان است.

این آیه گروه هایی از زنان که به انسان محرمند وازدواج با آنان حرام است ذکر شده است محرمیت از سه راه حاصل می شود:

 • ولادت(ارتباط نسبی)
 • ازدواج(ارتباط سببی)
 • شیر خواری(ارتباط رضاعی)

سوره نور آیات/30و31

درکافی به سند خودازسعد الاسکاف ازابی جعفر(علیه السلام) روایت کرده که فرمود:جوانی ازانصاردرکوچه های مدینه به زنی برخورد که می آیددرآن ایام زنان مقنعه خودرا پشت گوش می انداختند،وقتی زن ازاوگذشت اورا تعقیب کردوپشت اورا می نگریست،تاداخل کوچه تنگی شدند ودرآنجا استخوانی ویا شیشه ای که به دیواربودبه صورت مرد گرفته آن را بشکافت،همینکه زن ازنظرش غائب شدمتوجه گردیدکه خون به سینه ولباسش می ریزد،با خود گفت:به خدا سوگند نزد رسول خدا(صلوات الله وسلامه علیه) می شوم وجریان را به اوخبر می دهم.سپس فرمود:جوان نزد آن جناب شد،رسول خدا (صلوات الله وسلامه علیه)چون او را بدید پرسیدچه شده؟جوان جریان را بگفت،پس جبرئیل نازل شدو این آیه را آورد:

سوره مبارکه نور/30

«قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون.»

به مردان مؤمن بگو:از بعضی نگاه های خود(غیر مجاز )چشم پوشی کنند ودامن خود را حفظ نمایند.این برای پاک تر ماندن آنان بهتر است.خداوند به آنچه انجام می دهند آگاه است.

 سوره مبارکه نور آیه31:

 « وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الاما ظهرمنها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الالبعولتهن او ءابائهن او ءاباءبعولتهن اوابنائهن او ابناءبعولتهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملکت ایمانهن او التبعین غیر اولی الاربعه من الرجال او الطفل الذین لم یظهروا علی عورات النساءو لا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن و توبوا الی الله جمیعا ایه المؤمنون لعلکم تفلحون»

ترجمه:و به زنان با ایمان بگو: از بعضی نگاه های خود(نگاه های غیر مجاز)چشم پوشی کنندو دامن های خود را حفظ نمایند و جز آنچه (به طور طبیعی)ظاهر است،زینتهای خود را آشکار نکنند و باید روسری خود را بر گردن خود بیافکنند(تا علاوه بر سر،گردن و سینه یآنان نیز پوشیده باشد)و زینت خود را ظاهر نکنندجزبرای شوهر خود،یا پدر خود،یا پدر شوهر خود،یا پسر خود،یا پسر شوهر خود،(که از همسر دیگر است)یا برادر خود،یا پسربرادر خود،یا پسر خواهر خود،یا زنان هم کیش خود،یا آنچه را مالک شده اند(از کنیز وبرده)،یا مردان خدمتگزار که تمایل جنسی ندارند،یا کودکانی که (به سن تمیز نرسیده)و برامور جنسی زنان آگاه نیستند،و نیز پای خود را به گونه ای به زمین نکوبندکه آنچه از زیور مخفی دارندآشکار شود.ای مؤمنان!همگی به سوی خدا باز گردیدو به درگاه خدا توبه کنیدتا رستگار شوید.

نکته :

 • با اینکه خداوند در قرآن به عدد رکعت های نمازو طواف اشاره نکرده و بیان مقدارو نصاب زکواه وبسیاری از مسائل دیگر را به عهده ی پیامبر اکرم(صلوات الله وسلامه علیه)گزارده،ولی در مسائل خانوادگی و تربیتی و مفاسد اخلاقی به ریزترین مسائل  پرداخته است.
 • خداوند در این آیه بیست و پنج مرتبه با آوردن ضمیر مؤنث به زنان توجه کرده است.
 •  «خمر» جمع «خمار» یعنی روسری وجیوب جمع جیب به معنای گردن وسینه است.کتاب نور حجه الاسلام قرآئتی/ج8
 • دراین آیات اولین حکم حجاب (چشم پوشی) است در واقع حجاب(چشم) امر مهمی است که خداوند در اول آیه آورده، و سپس به مسائل دیگر پرداخته .

در جوامع الجامع از ام سلمه روایت آورده که گفت:نزد رسول خدا (صلوات الله وسلامه علیه)بودم،و میمونه هم حاضر بود،که پسر ام مکتوم آمد،به ما فرمود:در پرده شوید،عرضه داشتیم یا رسول الله(صلوات الله وسلامه علیه)ابن ام مکتوم که نا بینا است ،ما را نمی بیند.فرمود شما هم نابینا هستید؟مگر شما او را نمی بینید؟

و درفقیه آمده که حفص ابن البختری از امام صادق(علیه السلام)روایت کرده که فرموده:سزاوار نیست برای زن که در برابر زنان یهود و نصاری برهنه شود،چون می روندونزد شوهران خود تعریف می کنند.کتاب المیزان علامه طباطبائی(ره)/ج 15/ص165

قرآن کریم زن وشوهر را لباس همدیگر معرفی می نماید:

- لباس برای پوشاندن زشتی هایشان.(یعنی آن دو باید زشتیها،معایب هم را بپوشانند.)اعراف /26

- لباس برای زیبای وزینت.(زینت هم باشند.)اعراف /26

- لباس برای حفظ از گرما وسرما.(درسرمای زندگی گرمای هم باشند ودرگرمای زندگی خنک کننده .)نحل /81 

- لباس برای حفظ ازسختی هاوبلاها.(درسختی ها ومصیبت ها محافظ ویاورهم باشند.)نحل /81

سوره مبارکه احزاب آیه 59 می فرماید:

﴿یا یها النبی قل لا زوجک و بناتک  و نساء المومنین یدنین  علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین وکان الله غفورارحیما﴾

ای پیامبر!به همسران ودخترانت وزنان مؤمنان بگو:روسری های بلند برخود بیافکنند،این(عمل)مناسب تر است،تا(به عفت وپاکدامنی)شناخته شوندوموردآزار قرارنگیرندوخداوندآمرزنده مهربان است.

شان نزول:

ازمعصوم نقل کردکه فرمود:سبب نزول این آیه چنین بود،که زنان از خانه بیرون می شدند،تا به مسجد آیند،ودنبال رسول خدا(صلوات الله وسلامه علیه)نمازبخوانند،وچون شب می شد،وزنان برای نمازمغرب وعشاءبیرون می آمدند،جوانان سرراه آنان می نشستند،وبه ایشان متلک می گفتند،یا معترض  ایشان می شدند،خدای تعالی این آیه را نازل کرد.تفسیر المیزان/16

«نکته»

 • «جلابیب» جمع «جلباب»به معنای پارچه ای است که سر وگردن وتمام بدن را بپوشاند.
 • فعل یدنین در اینجا مضارع استمراری است .فعل امری نیست .که زنان ودختران پیامبر(صلوات الله وسلامه علیه) اینگونه حجاب نداشتند حالابگو که اینگونه باشند! خیر به این معنا نیست، چرا که انها این نوع حجاب را داشتند در واقع جمله به این شکل می شود که ای پیامبربه زنان ودخترانت وزنان مؤمن بگو:این حجابی که پیش کشیدن وعمل می کنند برای آنها بهتر است .چون شناخته نمی شوند تا مورد آزار قرار گیرند .

علامه جوادی آملی می فرماید:همان گونه که قرآن بین کمال وحجاب واندیشه وعفاف جمع نمود،ما نیز در نظام اسلامی بین کتاب وحجاب جمع کنیم.یعنی عظمت زن در این است که:

«نبیند مردان نامحرم راومردان نیز آنان را نبینند.»بحار/ج3و1/ص238

قرآن کریم وقتی در باره حجاب سخن می گویدمی فرماید:حجاب عبارت است از احترام گذاردن وحرمت قائل شدن برای زن که نا محرمان اورا ازدید حیوانی ننگرند لذا،نظر کردن به زنان غیر مسلمان را،بدون قصد تباهی جایز می داندوعلت آن این است که زنان غیر مسلمان از این حرمت بی بهره اند.

قرآن کریم علت وفلسفه ضرورت حجاب راچنین بیان می کند:

                   «ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین»

برای اینکه شناخته نشوند ومورد اذیت واقع نگردند،چرا که آنان تجسم حرمت وعفاف جامعه هستند و حرمت دارند.

نتیجه اینکه زن ومرددر آن معیارهای اصلی همتای هم هستندو یک سری مسؤلیت های اجرائی برای مرد است که اگر انجام ندهدباید عذاب آن را تحمل کند. زن در آئینه جلال وجمال آیت ال..جوادی آملی

  پوشش دراحادیث وروایات معصومین(علیه السلام)

قال رسول الله (صلوات الله وسلامه علیه):یظهر فی اخر زمان واقتربت الساعه وهوشرالازمنه نسوه کاشفات عاریات؛متبرجات،من الدین خارجات فی الفتن داخلات، مائلات الی الشهوات،مسرعات الی اللذات،مستحلات المحرمات،فی جهنم خالدات.وسائل الشیعه/ج14/ص19

پیامبرگرامی اسلام(صلوات الله وسلامه علیه)فرمودند:دراخر زمان زنانی خواهند آمدکه هم پوشیده وهم برهنه اند.زیورهای خود راآشکارنموده،درفتنه ها داخل می شوند.وبه شهوات ولذایذروی می آورند. حرام های خدا را حلال می شمارند،ودرجهنم سوزان الهی برای همیشه درعذاب خواهند بود.

زینت(زیور) چیست؟

هر چیزی که عرفا زینت محسوب گرددومردم به آن زینت بگویند.مثل:

داشتن النگو،دستبند،بلند کردن ناخن،لاک زدن،بعضی ساعت های مچی که برای زینت استفاده می شود،پوشیدن دستکشهای توری برای زینت، سرمه کشیدن، برداشتن ابرو،گذاشتن مژه مصنوعی،استفاده هر نوع لوازم آرایش،گذاشتن حلقه برای بینی،یا گوشواره یاهر چیز دیگرعرفا بدان زینت گویندهمگی از زینتهای صورت محسوب می گرددو باید از نامحرم پوشیده شود.

فتنه چیست که پیامبر گرامی(صلوات الله وسلامه علیه)فرمود: فی الفتن داخلات

زنان وقتی زینت خود را آشکار کردند داخل فتنه ها می شوند.

(به هم خوردن زندگی ؛  به وجود آمدن حسادت ؛ فریب خوردگی ، قتل فرزندان خود ، فرار ؛ بیماری های واگیر دار، شهوت رانی....همه از بی حجابی وبد حجابی حاصل می شود)برای مثال:

خانم جوانی،بر اثر آزادی از سبک غربی،وبه خاطر رفت وآمد دوستان شوهرش به خانه، ودر معرض بودن وی با سر برهنه وبدن نیمه عریان،ورفت و آمد به مجالس مختلط از مرد وزن،با داشتن یک دختر بچه سه ساله ،دل به جوانی بست،و در آرزوی رسیدن به اووبرآمد،جوان غرق شهوت،وهرزه بی دین،که زن جوان شوهر دار بیشتر باعث تحریک او شده بود، جوان به زن گفت این کودک مانع برنامه ماست،باید از میان برداشته شود!!

نزدیک به چهار ماه این دو حیوان صفت درگیر بودند تا به ناچارمادر ، براثر شهوت ، دختر بی گناه را به حمام برد و با دستان خود خفه کرد تا مزاحم شهوترانی از میان برداشته شود......

البته از این ماجرا ها زیاد است.این است معنای فی الفتن داخلات که پیامبر گرامی (صلوات الله وسلامه علیه) ما فرمودند.

عفاف یعنی چه؟یعنی آن حالت نفسانی یعنی رام بودن قوه شهوانی تحت حکومت عقل و ایمان عفاف وپاکدامنی، یعنی تحت تاثیر قوه شهوانی نبودن،شره نداشتن،یعنی جزء آن افرادی که تا در مقابل یک شهوتی قرار می گیرندبی اختیار می شوندو محکوم این غریزه خود هستند، نبودن.تعلیم وتربیت در اسلام ص26

خانم الزیماری از شعرا ونویسندگان کشور سوئد در مقاله ایدر باره  جامعه اروپا نوشته :

مردها وفا وصمیمیترا نمی دانند،با حقه بازی زنان ودختران را به زانو در می آورند!وهمینطور گفته:در سراسر سوئد دوشیزگانی زیبا هستند،که در آرزوی شوهرند،وبسیاری از آنها اجبارا با مردها دوست می شوند.

وقتی می اندیشیم متوجه می شویم که غرب زدگی چه بلایی بر سر جامعه ها آورده ،دختران در انتظار شوهر ولی شوهر پیدا نمی شود ،چون جوانان به هر شکلی که مایل باشند به جنس زن دسترسی دارند،وخود را نیازمند به ازدواج نمی بینند،وبسیاری از مردان زن دار هم از زن خود جدا شده،تا آزادانه بتوانند به تمایلات خود پاسخ دهند!!

باز خانم الزیماری می نویسد:من به دختران توصیه می کنم که پیش از ازدواج با هیچ مردی ارتباط بر قرار نکنند.

آیا به نظر شما درخواست خانم الزیماری در جامعه بی بند وباری غربی عملی است؟!!

جهان اگر بخواهد به صلاح وسداد برسد باید مقررات اسلامی را به اجرا بگذاردو در راس همه آن دستورات حجاب وپوشش مناسب را قرار دهند.

مسئله:اگر خانمی بداند که خانم دیگری به قصد لذت به بدن یا به دست وصورت اونگاه می کند،براوواجب است بدن یادست وصورت خود راازاو بپوشاند.حضرات امام-اراکی-گلپایگانی-مکارم-/عروه (ستر و ساتر)

زینت برای همسر

پیامبراکرم(صلوات الله وسلامه علیه)فرمودند:در ارتباط بین زن و شوهر،مرد نیازمند سه چیزمی باشد:

 1. مدارا و خوشرفتاری با زن،تا محبت وعلاقه زن را جلب نماید.
 2. خوش اخلاقی با زن و به دست آوردن قلب اوبا پیراستن ظاهرش در مقابل دیدگان او.
 3. گشاده دستی با او.

 و زن نیز در روابط خودبا همسرش نیازمند سه چیز می باشد:

 1. خود را ازهر پلیدی دور نگه داردتا آنجایی که شوهرش درهر حالتی خوش یا ناخوش به وی اطمینان کند.
 2. متعهد بودن زن تا به هنگام خطاشوهر به او توجه نماید.
 3. اظهارعشق وعلاقه به همسروظاهری جذاب دربرابردیدگان او.بحار-ج78-تحف العقول-ص323

 پیامبر اکرم(صلوات الله وسلامه علیه)به یکی از همسرانش فرمود:چرا تو ژولیده مو هستی؟ ودر اثر نکشیدن سرمه چشمت سفید شده؟چرا خضاب نمی کنی؟بحارالانوار-ج7- شرح نهج البلاغه ج11

حضرت علی(علیه السلام)فرمودند:زن مسلمان بایدخودش رابرای همسرش خوشبوسازد.بحار-ج10تحف العقل-ص111

امام صادق (علیه السلام)فرمود:هیچ زنی نبایدبیش از سه روزترک زینت نمایدولباس مشکی بپوشد-مگر زنی که شوهرش از دنیا رفته است که چنین زنی باید تا پایان عده وفات(چهار ماه ده روز)زینت را ترک نماید.بحار-ج82مکارم الاخلاق-ص82-وسایل الشیعه-ج2

راوی گوید:امام سجاد (علیه السلام)را در اتاقی که فرش آن زردرنگ وودیوارهایش سفیدبود دیدم،در حالیکه لباس رنگین به تن داشت مدت کوتاهی نزد ایشان نشستم هنگام برخواستن،امام (علیه السلام)فرمود:فردا انشاءالله نزد من بیا.پس از خروج از منزل به یحیی گفتم:مرا نزد مردی بردی که لباس رنکین پوشیده است!؟،تصمیم داشتم که دیگر نزد او برنگردم-فردای آن روزنزد امام سجاد(علیه السلام)رفتم،او را در اتاقی گلی که بر حصیری نشسته بودو لباسی از کرباس به تن داشت و یحیی نزد او بودآن حضرت به من فرمود:ای ابو خالدمن تازه ازدواج کردم وآن چیز هایی که دیروز دیدی نظر همسرم بودومن نمی خواهم با همسرم مخالفت کنم.بحار-ج46

حضرت علی (ع ) فرمود:پیوسته امت مسلمان به را ه خیرقدم می نهند ،تا زمانی که از فرهنگ وآداب ورسوم(مانند پوشیدن لباس وغذاوخوردن و...)کافران تقلید نکنندواگر پیروی از آنان کردند خداوندقادر آنان را ذلیل می گرداند.

رسول خدا (صلوات الله وسلامه علیه)فرمودند :کسی که خود را شبیه غیر مسلمانان کند ،ازما نیست.

 حضرت امام محمد باقر (علیه السلام)نقل می کند:که امیر المؤمنین (علیه السلام) در روز گرمی از محل کار به خانه خود برمی گشت،زنی را ایستاده دید که می گوید:شوهرم به من ستم نمود ومرا ترساندو بر من تعدی کرد و سوگند خورد که مرا بزند.

حضرت علی (علیه السلام) فرمود:صبر کن که روز خنک شود آنگاه با تو می آیم،زن گفت:خشم شوهرم برمن شدیدتر می شود،حضرت فرمود:خانه ات کجاست؟آنگاه به طرف خانه آن زن حرکت کردو به اهل خانه سلام نمود.

جوانی بیرون آمدحضرت به او فرمود:ای بنده خدا از خدا بپرهیز...آن جوان گفت:به تو چه،من او را می سوزانم.

حضرت فرمود:من توراامربه معروف ونهی ازمنکرمی کنم،توبا منکربا من روبرو می شوی و معروف را انکار می کنی؟

مردم از راه رسیدندوحضرت را شناختندو گفتند:سلام علیکم یا امیر المؤمنین،آن جوان حضرت را شناخت وبه دست وپای حضرت افتادو عذر خواهی کرد.

آنگاه حضرت به آن زن فرمود:داخل خانه ات بروو شوهرت را به چنین کاری وادار نکن.(جامع الاحادیث شیعه/ج20)

حیا

پیامبر اکرم (صلوات الله وسلامه علیه )فرموند:«حیا زیباست ولی از جانب زنان زیباتر است.»

پیامبراکرم (صلوات الله وسلامه علیه)نیزفرموند:«هنگامی که خداوند بخواهد بنده ای راهلاک بگرداند،حیا را از او دور می کند.»

سخن گفتن با نامحرم

پیامبر اکرم (صلوات الله وسلامه علیه)فرموند:«از گفتگو واختلاط با زنان بپرهیز،به راستی هیچ مردی با زن نامحرمی در خلوت سخن نمی گویدمگر اینکه در دل او نسبت به وی رغبت پیدا می کند.»مرات النساء-ص141بهشت خوبان-ص98

حد پوشش

برزنان واجب است تمام بدن خودبه استثنای وجه وکفین از نامحرم بپوشاندمشروط بر آنکه:

 1. وجه وکفین آنها زینت نداشته باشد
 2. کسی به قصد لذت به وجه وکفین آنها نگاه نکند.استفتاه از کتاب احکام بانوان-امام (ره)

 سؤال:در صورتی که زن می داندمرد نامحرم به قصد لذت به صورت ودست های معمولی زینت نشده او نگاه می کنددر این فرض پوشاندن صورت ودست هالازم است یا نه؟

پاسخ:

 • پوشاندن دست وصورت مطلقابنا بر احتیاط لازم است.حضرت ایه الله بهجت
 • در فرض مذکور بایدحتی وجه وکفین خود رابپوشاند.حضرت آیه الله خامنه ای 
 • در این صورت بنا براحتیاط پوشاندن لازم است.حضرت ایه الله تبریزی(ره)
 • دست وصورت بنا براحتیاط واجب باید پوشیده شود.حضرت ایه الله صافی گلپایگانی
 • بلی پوشاندن آن لازم است.حضرت ایه الله فاضل لنکرانی(ره)
 • زن باید بنا براحتیاط واجب تمام وجه وکفین را از نامحرم بپوشاند.ایه الله گلپایگانی -عروه

لباس شهرت

 - منظور از لباس شهرت لباسی است که جنبه ریاکاری داردو می خواهد به وسیله آن مثلا به زهد و ترک دنیا مشهور شود،خواه از جهت پارچه یا رنگ آن باشدیا دوخت آن اما اگر واقعا قصدش ساده پوشیدن است و جنبه ریا کاری نداردنه تنها جایز است بلکه عملی است شایسته.

مسائل جدید از علماءو مراجع تقلیدتهیه وتنظیم از سید محسن موسوی

پیامبر اکرم (صلوات الله وسلامه علیه):کسی که در دنیا لباس شهرت پوشید،خداوندروز قیامت بر او لباس ذلت خواهد پوشاند.میزان الحکمت

حجاب فاطمی

- هنگامی که ابوبکروعمراتفاق کردند برمنع حضرت فاطمه(سلام الله علیها)ازفدک واین خبربه حضرت رسید مقنعه شان را به سرپیچیدند وخود را درمیان عبا قراردادند واطراف خود ازسرو صورت وسایربدنشان راتا پاهایشان به آن پوشانیدند به قدری لباس هایشان بلند بودکه هنگام راه رفتن اطرافیان پاهایشان رابه دامن اومی نهادندوایشان مانند رسول خدا(صلوات الله وسلامه علیه)راه می رفتندتا وارد مسجد شدندبعدپرده ی درمقابل آن حضرت کشیده اند.اقل السادات سیده فاطمه علامه- حجاب فاطمی-ج1

- حضرت زهرا(سلام الله علیها)سخت زشت وقبیح می شمردند که حتی بعد از مرگ هم نامحرم به حجم بدن زنان ولوازروی پوشش وحجاب نگاه کنداولین کسی که دراسلام تابوت برای جنازه اش قرار داده شدفاطمه زهرا(سلام الله علیها)بود.وسائل الشیعه-ج2{البته برای دفن، ایشان راازتابوت خارج نمودندوبدن مبارکشان رابه خاک سپردند.}

 حجاب عاشورایی:

Your image is loading...Your image is loading...Your image is loading...Your image is loading...Your image is loading...

بخشی از خطبه حضرت زینب (سلام الله علیها)در مجلس درانتقاد ازیزید دررابطه بارفع حجاب از دختران پیامبر(صلوات الله وسلامه علیه) چنین است: ای پسر آزاد شدگان آ یا عدالت آن است که زنان وکنیزان خود راپشت پرده جای دهی ولی دختران رسول خدا را اسیر نموده وپرده آبرو و حرمت آنها را بدری؟وصورت آنها را بگشایی؟ترجمه لهوف،سید ابن طاووس،سوگنامه سالار شهیدان،علیرضارجالی تهرانی

سؤال نماینده زنان جهان از پیامبر اکرم(صلوات الله وسلامه علیه)

- درالمنثور از بیهقی نقل می کند که:روزی رسول خدا (صلوات الله وسلامه علیه) در جمع یاران و اصحابش نشسته بود،اسماء بنت یزید انصاریه،یکی از زنان انصار،به حضور پیامبر( صلوات الله وسلامه علیه)  رسید، عرض کرد:من نماینده تمام زنان هستم به سوی شما، این سؤال،تنها سؤال زنان انصار و زنان مدینه نیست،بلکه سؤال تمام زنهاست و هیچ زنی در مشرق ومغرب نیست مگر اینکه وقتی سخن مرا بشنود آن را می پذیرد،پس من در حقیقت نماینده همه زنان جهان هستم،زیرا شما پیامبر همه جوامع بشری اعم از زن و مرد هستید و این سؤال عموم زنان از شمااست.

او در کمال ادب این سؤال را طرح کرد در آغاز با جمله« بابی انت وامی »شروع کرد و حمد و سپاس خداوندمهربان که تو را به عنوان پیامبر بشر مبعوث کرد چه برای مردان وچه برای زنان، مابه مبدا ومعاد ووحی ورسالت ایمان آوردیم،ما زنها خانه نشین و محصور و حامل فرزندان شما مردان هستیم.و شما مردها بر ما فضیلت دارید برای این که درنماز جمعه و جماعت در عیادت بیمار در تشییع جنازه شرکت می کنید شما مکررمی توانید به حج بروید و بالاتراز همه جهاد فی سبیل الله وظیفه شماست وما محرومیم.شما اگر به عنوان حج یا جهاد حرکت کردید ما باید درخانه ها بنشینیم و اموالتان را حفظ کنیم لباسهایتان را ببافیم فرزندان شما را تربیت کنیم. ما زنها با شما مردها در هیچ یک از فضیلت ها شریک نیستم.

 پاسخ پیامبردرتبیین وظایف زن

حضرت رسول (صلوات الله وسلامه علیه ) با تمام صورت رو به اصحاب کرد وفرمود:

یعنی شما تا کنون زنی به این فضیلت دیده اید که درمسائل دینی اینچنین سوال کند؟

(معلوم می شود شنیدن صدای زن در این گونه ازمسائل دینی برای معصوم هم رواست وزن می تواند درمجامع عمومی درباره مسائل دین سخن بگوید و مردها هم می توانند سخن زن را درباره مسائل دینی بشنوند و یا گوش می دهد.)

پیامبرروبه این زن کرد:ای زن برگرد به همه زنهایی که تو نماینده آنهایی چه درمشرق و چه در مغرب اعلام بکن که مسؤولیت تربیت خانواده و تشکیل خانه، شوهرداری ،حسن تبعل که چشم در بیرون به گناه گشوده نشود و گوشش در بیرون منزل به گناه و آهنگ باطل باز نشود،و دستش به خیانت باز نشود،نیک شوهر داری کردن و ارکان  خانه را به دوش کشیدن،حفظ اولاد و اموال و تأمین آبرو،معادل همه آن فضائل است که برشمردی.

مگر نه آن است که شما خواهان ثواب و تقرب الهی هستید،

مگرنه آن است که فروع دین تعبدی است وذات اقدس اله مصالح ما رابهترازما می شناسد ، آن خدایی که به شما شش سال زودترازدیگران دستورعبادی داد وزودترازدیگران سخن گفت وشش سال زودتر از دیگران به حضور پذیرفت،این چنین دستور داده است که خانواده در اسلام اصل است.

انها که خانه را منحل کرده و در حد یک خوابگاه به اومی نگرد،آنها جان وروح زن را از خانه بیرون آورده اند و به مراکز فساد کشاندند.

علامه طبا طبایی در ذیل حدیث شریف می فرمایند:

آنها زن را تحت عنوان آزادی بازیچه قرار دادند.اما دین می گوید زن گل است و نظیر ابزار بازی نیست،او را ضایع نکنید،کارهای سنگین به اینها ارائه نکند،نگذارید با نامحرم تماس بگیرند،نامحرم با او تماس بگیرد چرا؟که این گل پژمرده می شود،این فقط باید در بوستان منزل باشد،آنگاه است که می تواند پیغمبر تر بیت کند.

 سخن بزرگان

آنها که زنها را می خواهندملعبه مردان وملعبه جوانان فاسد قرار بدهندجنایت کارند زنها نبایدگول بخورندزن گمان نکند این مقام زن است که بزک کرده بیرون برود،با سر  بازولخت،این مقام زن نیست،زن باید شجاع باشد،زن آدم ساز است،زن مربی انسان است.

امام خمینی(ره)صحیفه نور-ج11

 هر چه را که خدای متعال دستور فرموده است،چه برای مرد چه برای زن،برای این است که آن ارزش های واقعی که شما دارید وممکن است به وسوسه های شیطانی با دست های فاسد استعمار پایمال شوند،این ارزش ها زنده بشوند ،صلاح و فساد یک جامعه از صلاح وفسادزنان جامعه نشات می گیرد.(روز زن در جمع بانوان،1368)

 

آنچه دین گریزان برای زن قائلندچیزی جز تباهی و ملعبه شدن نیست.امام خمینی(ره)صحیفه نور-ج15

ما می خواهیم  زن در مقام والای انسانیت خودش باشد،نه ملعبه در دست مرد ها باشد،در دست اراذل باشد. امام خمینی(ره)صحیفه نور-ج15

اسلام زن را مثل مرد درهمه شئون،همانطور که مرد در همه شئون دخالت دارد،زن هم دخالت دارد.همانطورکه مرد باید از فساد اجتناب کند،زنها نباید ملعبه دستجوان های هرزه بشوند.زنها نباید مقام خودشان را منحط کنندو خدای نا خواسته یزک کرده بیرون بیایندو در انظار مردم فاسدقرار بگیرند زنها باید انسان باشندزنها باید تقوی داشته باشندزنها مقام کرامت  دارند،زنها اختیار دارند،همانطور که مردان اختیار دارند،خداوند شما را با کرامت کرده است،آزاد خلق کرده است. امام خمینی(ره)صحیفه نور-ج15

مقام معظم رهبری(دام ظله العالی)

زن ایرانی راهبه نیست،اما از راهبه پاک تر است وطیبه وطاهره است،سرباز نیست ،اما به قدرسرباز میدان جنگ شجاعت دارد وبا این که جهاد در میدان هایرزم بر او واجب نیست،اما به قدر یک جهاد گر در راه خدا تلاش می کندو در تمام صحنه ها حضور دارد(دیدار با نمایندگان خواهران فرهنگی سراسر کشور)

 علامه شهید مطهری:

- وقتی زن پوشیده و سنگین از خانه بیرون می رودوجانب

عفاف و پاکدامنی را رعایت کند افرد فاسد ومزاحم جرات

نمی کنند متعرض انها شوندوازنظراسلام هرقدرزن جانب

عفاف وستررامراعات کند پسندیده تراست.

مسئله حجاب/ص167و177

مسئله حجاب/ کتاب تسبیح هزار دانه/ کتاب فمنیسم در امریکا تا سال 2003/ حجاب آزادی یا اسارت/ محمد قطب اسلام و تجدید حیات معنوی

 علامه جوادی آملی

 قرآن به زنان دستوردادکه هم خوب حرف بزنید وهم حرف خوب بزنید تا مردانی که  قلبشان مریض است طمع نکنند این مرض درقلب مرداست چه اینکه زنآن چنان نیست که صدای مرد را بشنود طمع کند او ازسلامت دل برخودار است  مگر آنکه  بیماری  تبرج(آشکار کردن زینت) در او پدید آید.درروزقیامت سالم دلان سالمند وموفق .زن باید این مسئله را کاملا درک کندکه حجاب او تنها مال خود او نیست تا بگوید من ازحق خود صرف نظر کردم.حجاب زن مربوط به مرد هم نمی شود تا بگوید من دوست دارم همسرم برهنه باشدومن راضی نیستم.حجاب زن مال خانواده نیست تااعضای خانواده رضایت بدهند،حجاب زن حقی است الهی.حرمت زن نه اختصاص به خود زن دارد نه مال شوهر ونه ویژه فرزندانش می باشدهمه اینها اگر رضایت بدهند قرآن راضی نخواهد بود.چون حرمت زن به عنوان حق الله مطرح است......(زن در آئینه جلال وجمال)

  استاد رحیم پور ازغدی

 - اگر اسلام  به زن  می گوید  حجاب داشتهباش می خواهدزن درجامعه حضورداشته باشد،البته حضورانسانی  نه حضورمؤنث.حجاب  حریمی  برای زن ایجاد می کند تا بتواند در عرصه های اقتصادی،فرهنگی اجتماعی و.....حضور داشته باشد.

   از نگاه دیگران

         چارلی چاپلین(کرگردان وبازی گر)

             - دخترم هیچ کس وهیچ چیزدیگررا در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن                          

               باشدکه دختری ناخن پای خود رابه خاطر آن عریان کند...

             - برهنگی بیماری عصرماست به گمان من تن عریان توباید از آن

               کسی باشدکه روح عریانش از آن توست.(چاری چاپین پدر تو(نامه ای برای دخترم))

       خروشچف(رئیس جمهور اسبق اتحاد جماهیر شوروی)

             - آینده شوروی در خطر است و جوانان هرگز آتیه امید بخشی ندارد چرا

که بی بند  وبار و اسیر   شهوات گشته اند.( محمد قطب اسلام و تجدید حیات معنوی ص 203 )

        تولستوی(فیلسوف روسی در کتاب موسوم به حکم النبی محمد (صلوات الله وسلامه علیه))

- ازدیاد و انتشار طلاق در اروپا که افکار عامه را متوجه به خود کرده، مسبب آن ، تمدن فاسد و اختلاط جسنی و نبودن حجاب است که زن به واسطه معاشرت با مردی که موافق میل اوست، از زوج اولی بی میل می گردد و محبت صادقانه که اساس رابطه عائله است، در اروپا نادر است. به همین قیاس، قانون طلاق در ازدیاد ورواج است. از این بیان معلوم است که کثرت طلاق به سبب حجاب نیست غالباطلاق مستند به این است که شوهر از انس ومحبت زن خود دست کشیده و برای خود، کس دیگری را رفیق و طرف عشق قرار دهد که آن هم از آثار بی حجابی است نه از آثار حجاب. (حجاب آزادی یا اسارت ص 196 )

              سیمون دوبورا(فیلسوف وهمسرژان پل سارترکه یکی ازرادیکال ترین فمنیست ها  محسوب می شود)

- وی پاکدامنی را امری طبیعی می دانست و معتقد بود پاکدامنی یکی از چند 

 خصوصت زنانه ای هست که حقیقتا اساس بیولوژیکی دارد وزنان را حفاظت   می کند.(کتاب فمنیسم در امریکا تا سال 2003 ص 47)

              ویکترهوگو(نویسنده معروف )

-          می گویند بردگی در اروپا از بین رفته است اما بردگی همچنان ادامه دارد   

               و بر زنان تحمیل می شود و نا مش فحشا ست . (کتاب تسبیح هزار دانه )

- اصولازن عفیف، زیبا و دلپسند است وجاهت توام با وقار وعفت، به زن  قدرتی  می دهد که قوی ترین مردان را یارای مقاومت در برابر او نیست، بلکه آنها را به خضوع و تعظیم در مقابل خویش وادار می سازند .

          ترولوپ (رمان نویس)

-     یکی از دلایل نویسنده شدن او این بوده که به دختران بیاموزد که عفت گوهری است که ارزش حفاظت دارد. (کتاب زندگینامه به نقل از کتاب فمنیسم در امریکا تا سال 2003ص28)

          دیوید هیوم ( فیلسوف)

- پاکدامنی ضامن مقام پدری مردان برای فرزندانشان میباشد.(کتاب فمنیسم در امریکا تا  سال 2003ص44)

                  ژان ژاک روسو(فیلسوف)

-     شبیه شدن زنان به مردان باعث تسلط مردان بر آنها می شود. (کتاب فمنیسم در امریکا تا سا ل 2003 ص47 به نقل از کتاب مشهور امیل )

       جان اف کندی (رئیس جمهور اسبق امریکا )

-  نسل جوان اروپایی و آمریکایی هوسبازند و من برای نسل آینده آمریکا  بیمناکم.

          فرانتس فانون (جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی در انقلاب الجزایر)

-هر چادری که دور انداخته شود افق جدیدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او می گشاید و پس از دیدن هر چهره بی حجابی امیدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر می شود.

-     دیدن در برخورد با زن محجبه یک طرفه است و طرف نمی تواند او را ببیند         وزنی که دیده نمی شود تسلیم نمی گردد و خود را عرضه نمی کند (انقلاب الجزیره یا برسی جامعه شناسی یک انقلاب فرانتیس فانون ص14 )

            الفرد هیچکاک (کارگردان)

-     زنان شرقی تا چند سال پیش به خاطر حجاب و نقاب و روبندی که به کار می بردند خودبه خود جذاب می نمودند و همین مسئله جاذبه نیرومندی به آ نها می داد اما به تدریج با تلاشی که زنان این کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان میدهند حجاب وپوششی که دیروز بر زن شرقی کشیده شده بود، از میان می رود و همراه آ ن از جاذبه جنسی او هم کاسته می شود.

-          من معتقدم زن باید مانند فیلمی پرهیجان و پرآ نتیک باشد بدین معنی که ماهیت خود را از کمتر نشان دهد و بگذارد مرد برای کشف اوبیشتر به خود زحمت دهد. (به نقل از مسئه حجاب  شهید مطهری ص73 ) 

           ماری پایفر(روانشناس امریکایی)

-     امروز دختران بسیار بیشتر تحت ستم قرار دارند، آنان در فرهنگی بسیار خطرناکتر تحت سیطره رسانه ها، و روابط جنسی قرار دارند،پابه سن می گذارند...و در حالی که زندگی پر خطری را سپری می نمایند،از حفاظت کمتری بر خوردارمی گردند .(کتاب فمنیسم در امریکا تا سال 2003 ص18 )

                    ویل دورانت(مورخ معروف)

-     زنان دریافتند که دست ودلبازی مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود یاد دادند.(به نقل از کتاب مسئله حجاب شهید مطهری ص70و73 )

-     حیا یکی از لطیف ترین دلفریبی های زن است. زنان بی شرم و حیا جزء در موارد زود گذر، برای مردان جذاب نیستند.(به نقل از کتاب قرآن و مقام زن سید علی کمالی ص223)

-     آنچه بجوییم و نیا بیم عزیز می گردد. زیبایی به قدرت میل بستگی دارد. میل با اقناع و ارضاء، ضعیف وبا منع و جلوگیری، قوی می گردد.

-          ما میراث اجتماعی خود را با این فساد انبوه به هدر خواهیم داد.(به نقل از کتاب مسئله حجاب شهید مطری ص 70و73)

           جیمزاتلس

- در حالی که درعصر ویکتوریا بر خواهش های نفسانی مردم سرپوش گذاشته میشود در عصر ما این خواهش ها تا مرز خشونت پیش رفته است.

 زن در فرهنگ غرب

سرّ اینکه غربی هافرهنگ غلطی دارندومتاسفانه از فرهنگ قوی اسلام بی اطلاعند،واینکه گوش به تبلیغات سوءآنان می دهند-این است که انسان شناسی آنان مانند جهان بینی آنهاست.جهان بینی آنها در حد:

«ما هی الا حیاتناالدنیانموت ونحیی وما یهلکناالادهر»(جاثیه/24)

و چون جهان را درنشئه طبیعت خلاصه می کنند،انسان را نیز در قلمرو طبیعت خلاصه می کنندوصرفا تن شناسند نه انسان شناس.

بسیاری از تجار بزرگ جهان،از زن برای فروش کالا استفاده می کنند،عکس بدن آنها را روی جوراب و...می اندازند یا او را کناراشیاء قرار می دهند.مرد ها در حقیقت عکس زن را می خرندنه کالا را !از نظر فروید مرد با دیدن تصاویروعکسها که نمایانگرچیزی از زن باشد،لذت برده و ارضاء می شود.روانشناسی در خدمت سیاست/زیگموند فروید/ص658

- بعضی با دیدن فرم لباس که بدن را نمایان می سازد،تحریک می شوند.برجستگی های بدن اگر در لباس ظاهرشوند،مرد آن را تعمیم داده و لذت می برد.اینجاست که نشان دادن برجستگی های بدنبا لباس همانند عریان بودن است.

- بعضی با دیدن افراد چاق وبعضی با دیدن افراد لاغر تحریک می شوند،و بعضی با نوع راه رفتن و...همه از این موارد اند.روانشناسی رنگ/ص65/ذکترمارکس لوتر

   زن وقیّم بودن

اگرانسان ازاستعدادهایش خالصانه بهره ببردبه مرتبه بالاترازتقوی می رسد،یعنی مرحله ورع [تقوی یعنی دوری کردن ازگناه ورع یعنی درمحیط گناه باشی ولی گناه نکنی که مرحله سختی است چون انسان تا زمانی که نزدیک گناه نیست هوس گناه نمی کندوپرهیزهم راحتر است ولی در جایی که گناه باشدوانجام ندهی هنر است].زمانی که به آن درجه رسید به کمال محض نزدیکترخواهد بود.وفرمان الهی هر چه که باشد اطاعت می کند .واصلا فرمان الهی همه براساس همین تفاوت ها می باشد خداوندوقتی موجودی را خلق می کندچون خود بوجود آورنده است می داند که آن موجودچه نیاز دارد و چه برای او مفیداست وچه چیزی برای آن ضرر دارد. که این باید ها و نبایدها در قالب احکام بیان شده است.

برای مثال:

طلا برمردان حرام وبرزنان مستحب است . امروزه دریافتند،فلزوجودی مردان ازنوعی است که فلزطلارا جذب نمی کند به همین دلیل استفاده آن برای مردان باعث بهم خوردن هورمون های بدنشان می شودودراعصابشان تاثیربدی دارد(آن ها را عصبی می کند.)درعوض فلزطلادرزنان باعث می شود به آرامش برسند،همان طوری که آهنربا آهن را جذب می کند.

فلز طلا هم از نوع فلزخود را جذب می کند.

  به تعبیردیگرمی توان گفت فلزوجودی زنان ازنظر ارزش و انعطاف پذیری و لطافت شبیه فلز طلا می باشد.

وهمانطورکه بنای ساختمان ازآهن است که چند طبقه رانگهداری می کند بنای خانواده هم مردان هستندکه قرآن می فرماید :

[الرجال قوامون علی النساءبما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوامن اموالهم]

مردان را بر زنان حق تسلط و نگهبانی است به واسطه آن برتری که خداوند بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آن که مردان از مال خودنفقه دهند.

 متاسفانه عده ای این آیه راتفسیر به رای کردند وبانوان خصوصادختران جوان را با این آیه تحریک کردند وشبهاتی را نزد آنان ایجاد نمودند.

 آیت الله جوادی آملی(دام ظله)درکتاب زن درآینه جلال و جمال می فرماید:

« الرجال قوامون علی النساء» آیه به این معنا نیست که زن اسیرمرد است ومرد قوّام ،قیوم ومدیراست و می تواند به دلخواه خود عمل کند.هرگز این تکلیف نیامده فتوای یک جانبه بدهدو به مرد بگویدتو فرمانروا هستی وهرچه می خواهی بکن.

توانایی مرد در مسائل اجتماعی و تلاش و کوشش برای تحصیل مال و تامین نیاز مندی های اداره زندگی بیشتر است و چون مسؤل تامین هزینه مرد است سرپرستی داخل منزل هم با مرد است امّااین چنین نیست که مزیتی بدست آوردو بگوید من چون سرپرست هستم پس افضل هستم بلکه این یک کار اجرایی است.

«الرجال قوامون» گرچه جمله خبریه است ولی روحش انشا است یعنی ای مرد ها شما قوام منزل باشید،کار ها را در بیرون انجام دهیداداره زندگی را در منزل به عهده بگیرید،زیرا آسایش وآرامش زندگی مرد ،در خانه است

آمده که اداره زندگی وسرپرستی منزل وکارهای بیرون ازمنزل به عهده مردها می باشد

 در نتیجه،آیه«الرجال قوامون علی النساء»

اولاً:مربوط به زن در مقابل شوهر است نه زن در مقابل مرد.

 ثانیا:این قیمومیت معیار فضیلت نیست بلکه وظیفه است.

 ثالثاً:قّیّم بودن زن و مرد در محور اصلی خانواده است.

 گاهی زن قیّم مرد است گاهی مرد قیّم زن.و در اصول خانوادگی بسیاری از مسائل عوض می شود.

اطاعت فرزند چه پسر و چه دختراز ساحت مقدس پدر و مادر واجب است،و اگر فرزند کاری بکند که پدر یا مادر برنجد عاق پدر و مادر می شودو عقوق والدین حرام است.

بنا بر این اگر مادر فرزند را از کاری نهی کرد و گفت: این کار مایه آزردگی من می شود در اینجا اطاعت مادر واجب است و پسر نمی تواند بگوید که من چون در رتبه اجتهاد به سر می برم یا مهندس و یا طبیب شده ام، دیگر تحت فرمان مادر نیستم ودر حقیقت در چنین مواقعی زن بر مرد قیّم است.

 اهمیت راه دل(ذکر) در قرآن وروایات

قرآن چون فقط کتاب علم نیست بلکه کتاب نور وهدایت است،لذا سعی کرده است گذشته ازآن که فکر را توجیه می کند،به صورت مستقیم وهم غیر مستقیم دل را مورد خطاب قرار دهد.

توضیح این که:اگر کسی بخواهد مطلبی را به شخص تعلیم دهد،مستمع،درحقیقت جناح فکری وعقل نظری آن مشخص است،ومدرس وگوینده یا نویسنده با دستگاه فکری خواننده یا شنونده سروکار دارد.

زمانی که شنونده مطلبی را فهمیده،براساس آن تصمیم می گیرد،که آن را بپذیرد و عمل کندویا آن را نمی پذیرد.

برای مثال ممکن انسان کتابی بنویسدکه فقط اثرعلمی داشته باشدویافقط اثر فکری داشته باشد

امّا قرآن این چنین نیست،قرآن در بسیاری از آیات مستقیما با دل کارداردودر مواردی هم غیر مستقیمبا دل سخن می گوید.

اینکه می گویند:اگرمطلب خوبی را کسی با قلم خوب بنویسد،درخواننده زودترتاثیرمی گذارد

ویا اگرموعظه را یک شخص پارسا و وارسته بگوید اثرش بیشتراست.درواقع یک پیام هم با فکرمستمع ارتباط دارد هم با ذکرودستگاه پذیرش مستمع.اگر کسی شعر خوب بگویدکه بدان عمل کرده و می کندبا صوت زیبا بگوید تاثیر سریع و عمیق می گذارد.فرقی ندارد این پیام می تواند از طریق شعریا نثرویا نقاشی باشد. (زیرا در قرن حاضرکه عصرارتباطات است از طریق خطوط ونقاشی پیام سریعترو بهتر می رسد.)

 برای مثال :وقتی یک مردی را که سر بند قرمز خونی شده ترسیم می شود، حتی انسان های بی سواد هم متوجه پیام این تصویرمی شوند.

لذا ذات اقدس اله به موسی وهارون (علیه السلام)فرمود:

﴿فقولا له قولا لیلنا

با او سخن بگوید بالحنی آرام.

یعنی هم خوب،حرف بزنید وهم حرف خوب بزنید.شما که وارسته اید،وقتی ملایم وشیرین حرف زدید هم به جا ومحکم سخن گفته اید وهم شنونده را نیازرده اید،لذا شاید اثر بکند.قول لین به معنای سست،یا موهون وموهوم نیست،بلکه یعنی محکم وظریف.لذا موسی کلیم هم برهان قطعی اقامه کرد وهم با بیان نمکینی سخن گفت.هم مساله:را که سه نظم از نظام داخلی،فاعلی وغائی رادربردارد،دریک جمله کوتاه که قول محکم است،بیان کرد وهم به صورت موعظه بافرعون سخن گفت وفرمود:مایل هستی سخنی بگویم که به سودتو باشد؟این قول لین است.

                         ﴿ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی﴾

                     پروردگار ما کسی است که هر چیزی راآفرینشی در حد شایستگی آن                                  

              عطا کرد وسپس اورا هدایت فرمود.

 

روی همین اصل به ما گفته اند که در مسائل علمی وفکری،به گوینده توجه نکنید:

(( انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال))

توجه کن که چه می گوید وتوجه نکن چه کسی می گوید.

اما درمسائل قلبی وتربیتی،سفارش کرده اند که حتما ببینید گوینده کیست؟وهر حرفی رااز هر کسی نشنوید.ودرذیل آیه کریمه:

﴿فلینظر الانسان الی طعامه

پس انسان باید غذای خود را مورد توجه قرار دهد.چرا چون طعام وغذا در قلب و تربیت انسان نقش مهمی دارد.

امام ششم می فرمایند:علمی که یاد می گیرید ببینید استادتان کیست.

((علمه الذی یاخذ عمن یاخذه))

همچنین طبق نقل مرحوم کلینی وقتی از عیسی- سلام الله علیه-پرسیدند با که بنشینیم؟از کدام عالم استفاده کنیم؟نفرمود(( انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال))نفرمود:پای درس هر مدرسی بنشین وکاری نداشته باش که او چه کاره است،بلکه فرمود:باکسی مجالست کنید که:

((یذکرکم الله رویته ویزید فی عملکم منطقه ویرغبکم فی الآخره عمله))

دیدار اوشما را به یاد خدا وقیامت بیندازد وسخن ومنطق بر علم شما بیفزاید وعمل او شما را به آخرت نزدیک کند.این گونه از علمای محقق متحققند که نگاه به در خانه آنها عبادت است.چون انسان را نسبت به خداوند وقیامت متذکر می کنند.وعملشان درانسان رغبت به آخرت ایجاد می کند ومنطقشان محققانه وعالمانه است.

قرآن کریم سعی داردازراه موعظه،و حکمت که ارتباط مستقیم با دل داردباانسان سخن بگوید و او را آموزش دهد.ازطریق موعظه سخن وازطریق حکمت آموزش دهد.

حال می رسیم به اصل مطلب :« ظرافت گرایش قلب زن»است که اورا به راه ذکر که مهمترین راه است زودترازمردان می رساند.این که زن زودترازمردان گریه می کندنشانه این است که دستگاه پذیرش او عاطفی تر است.

قرآن کریم به همین جهت خطاب های مختلفی دارد بخشی مربوط به عقل و تفکراست،که با «افلاتعقلون»یا «افلا تتفکرون»همراه است.

بخشی دیگر مربوط به عمل که می فرماید:«اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم افلا تعقلون»سوره بقره /44 آیا امر می کنید مردم را به نیکی کردن حال آن را فراموش می کنیدخودتان را  آیا نمی اندیشید؟

خداوند می فرماید:کتاب من ،کتاب ذکر است و آن را برای تذکر و تذکره فرستادم و آیا کسی هست که متذکر شود،«ولقدیسرنا القران للذکرفهل من مذکر»سوره قمر آیه 17

کلام خداوند به منزله«هل من ناصر»خدااست.او در این تعبیرها «هل من متذکر»طلب می کندآیا کسی هست؟در این مقام است که زن ها زودتراز مردان لبیک می گویند.حد اقل اگر زودتر هم نگویند هم صدا با مردان خواهند بود.

برای مثال عظمتی که آل عمران بدست آوردند از عبادت دو زن بودکه در محراب عبادت بودند،خداوند مسیح را در محراب به مریم دادو ملائکه با او سخن گفتند:

«فنا دته الملائکه وهو قائم یصلی فی المحراب»سورهآل عمران /39

محراب از( حرب= جنگ) وبه معنای محل جنگ و نماز جنگ بین عقل و جهل است.

انسان در نماز می فهمد که اگر ادعای اعلمیت نکرد،وبعد این فهم را مقدمه قرار دهد که خدایا تو مرااز خاک آفریدی تا مرا متواضع کنی نه اینکه خاک بر سرم بریزی .

درواقع انسان باید با نمازبه درجه ای برسدکه وقتی فوت کردبه«نور»برود نه به«گور» که مردار شود.

پس پی می بریم بر حسب این اختلاف (ظرافت گرایش قلبی)به طبع بعضی از اموراجرایی از زنان ساقط می شود.مثل «قضاوت»

منابع:

 

تعلیم وتربیت در اسلام /

نظام خانواده در اسلام /

عروه (ستر و ساتر)

وسائل الشیعه /

زن در آئینه جلال وجملل آیت ال..جوادی آملی/

بحار/

تفسیر المیزان/

کتاب نور حجه الاسلام قرآئتی/

حجاب وادیان الهی/

محمدعلی آشنائی/

جامع الاحادیث شیعه/

 تحف العقول/

 مرات النساء-/

بهشت خوبان/

سوگنامه سالار شهیدان/

احکام بانوان/

اقل السادات سیده فاطمه علامه- حجاب فاطمی-/

میزان الحکمت/

صحیفه نور/

روز زن در جمع بانوان/

ترجمه لهوف،سید ابن طاووس/

حریم ریحانه کتابچه پوشش وعفاف /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۸۸ ] [ 22:46 ] [ کیائی ]

[ ]